Get Adobe Flash player

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

1.1 MINDBODY Personal Training & Mental Coaching, Kvk Naaldwijk (Den Haag) 27364812 in deze voorwaarden verder aangeduid als MINDBODY Personal Training.
1.2 Een member is een gebruiker welke zich middels een ondertekende overeenkomst voor overeengekomen tijd heeft verbonden als sporter/gebruiker van de diensten van MINDBODY Personal Training.

Artikel 2. Toepassing

2.1 Alle members ontvangen voor ondertekening van de overeenkomst deze algemene voorwaarden en indien van toepassing het reglement van de sportclub van hun keuze.
2.2 Members worden geacht dit reglement voor ondertekening te hebben doorgelezen en accepteren bij ondertekening van de overeenkomst deze voorwaarden en het eventuele clubreglement zonder voorbehoud.
2.3 Het management van MINDBODY Personal Training is gerechtigd deze voorwaarden, indien noodzakelijk te wijzigen en/of aan te vullen.
2.4 In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist het management van MINDBODY Personal Training.
2.5 De voorwaarden zullen altijd op een zichtbare plaats ter inzage aanwezig zijn.

Artikel 3. Abonnement

3.1 Een MINDBODY Personal Training abonnement/pakket bestaat uit: optimale persoonlijke begeleiding op een door u gewenste (sport) locatie op een tijdstip dat u schikt. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
3.2 Een lidmaatschap is persoonsgebonden en heeft een looptijd van drie maanden met uitzondering van activiteiten met een vastgestelde duur.
3.3 Binnen de lidmaatschapsstructuur kunt u kiezen uit de volgende abonnementen/pakketten:
3, 6 en 12 trainingen.

Artikel 4. Kosten

4.1 De abonnementskosten kunnen worden voldaan (in overleg) in termijnen vooruit, of door betaling in één keer van het volledige bedrag door middel van een toegezonden factuur, hetgeen voldaan moet zijn voor aanvang van de contractperiode.
4.2 Het management van MINDBODY Personal Training bepaald de hoogte van de abonnementkosten en zal deze jaarlijks indexeren.
4.3 MINDBODY Personal Training behoudt zich het recht voor om de dienstverlening uit te stellen indien men het verschuldigde bedrag nog niet heeft voldaan.

Artikel 5. Aantal trainingen

5.1 In onderling overleg worden de trainingsdata vastgelegd.
5.2 Men dient verhindering uiterlijk vierentwintig (24) uur voor de aanvang van de betreffende afspraak te melden. Indien hier niet aan wordt voldaan kan een member het recht verliezen de afspraak later in te halen.
5.3 In zeer uitzonderlijke gevallen zoals ernstige blessures, ziekte of langdurige afwezigheid, zulks ter beoordeling van het management van MINDBODY Personal Training, is het mogelijk om uw trainingen te “bevriezen”. In alle gevallen van “bevriezing” moet een schriftelijke aanvraag worden ingediend met bewijs.

Artikel 6. Gedrag

6.1 Members van MINDBODY Personal Training die gebruik maken van een healthclub dienen zich te houden aan de clubregels en kledingvoorschriften van de desbetreffende healthclub.
6.2 Eventuele beschadigingen aan eigendommen van deze centra, opzettelijk of door aanwijsbare schuld veroorzaakt, dienen volledig vergoed te worden door de member.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

7.1 Members van MINDBODY Personal Training maken op eigen verantwoordelijkheid en risico gebruik van de faciliteiten van de diverse healthclubs.
7.2 MINDBODY Personal Training is niet aansprakelijk voor schade en/of persoonlijk letsel ontstaan tijdens of ten gevolge van haar dienstverlening, of gebruikmaking van de healthclub.
7.3 MINDBODY Personal Training is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen in en om de diverse healthclubs.
7.4 MINDBODY Personal Training is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van gebruiker of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde inkomsten, verlies van gegevens, schade als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie, schade als gevolg van ongeschiktheid van voorgeschreven of geleverde instructies.

Artikel 8. Tussentijdse veranderingen

8.1 Het is te allen tijde mogelijk om het afgenomen pakket te verlengen naar een ‘groter’ pakket.

Artikel 9. Overige zaken

9.1 Het management van MINDBODY Personal Training stelt u in de gelegenheid om middels de programma’s van MINDBODY Personal Training in een healthclub nog extra te trainen. Het trainingsschema zal daarop worden aangepast.
9.2 Indien men naast de personal trainingen in de healthclub sport dient men hiervoor een apart lidmaatschap te nemen. Dit geldt ook voor de kosten van externen als sportartsen, therapeuten en de sporttesten, ook hiervoor wordt u apart gefactureerd. Deze zit namelijk niet inbegrepen bij het abonnement/pakket van MINDBODY Personal Training.
9.3 U heeft de mogelijkheid uw overeenkomst binnen 4 dagen na datum van ondertekening te annuleren.
9.4 MINDBODY Personal Training behoudt zich het recht om reserveringen te weigeren of de relatie (klant) met onmiddellijke ingang te ontbinden, wanneer een member herhaaldelijk niet volgens afspraak verschijnt of na herhaaldelijk annuleren de contract termijn overschrijdt. Zonder gehouden te zijn tot enig vorm van schadevergoeding en zonder dat er een in gebreke stelling is vereist. (Gedeeltelijke) restitutie van het betaalde bedrag vindt in dit geval nimmer plaats.
9.5 Bij overmacht van een trainer van MINDBODY Personal Training wordt er een nieuwe afspraak gemaakt in overleg met de member.
9.6 Een member is verplicht pijn, onbehagen of abnormale vermoeidheid voor, tijdens als na de training te melden evenals veranderingen in zijn lichamelijke conditie gedurende de duur van de overeenkomst.
9.7 Met het oog op de gezondheid en hygiëne dient de klant schone sportschoenen voor in de zalen te dragen, schone kleding te dragen en een handdoek mee te nemen.

MindBody Personal Training
Mind Body Pakketten
Linkpartners
logo
Copyright© Mind Body Personal Training, alle rechten voorbehouden · T: +31(0)618862422 · E: monique@mbpersonaltraining.nl · Website door Marc Buurke Media webdesign